top of page

vision

วิสัยทัศน์

      เทศบาลน่าอยู่     เคียงคู่วัฒนธรรม
         นำการศึกษา     พัฒนาเศรษฐกิจ
สู่คุณภาพชีวิตที่ดี     เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

นน18.jpg
330536069_1141103943230262_4874673338152281283_n.jpg

พันธกิจ

Mission

การจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

  1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

  2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

  4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

  5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์หน่วยงาน

  1. พัฒนาด้านโคครงสร้างพื้นฐาน และการจัดกา    สิ่งแวดล้อม

  2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  3. พัฒนาด้านสังคม

  4. พัฒนาด้านองค์กร

  5. อุดหนุนส่วนราชการ องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

400676990_2759930870829788_3262030145669124933_n_edited.jpg
bottom of page