top of page

Acerca de

เทศกาลดนตรีบ
กองสังคม.png

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และงานกิจกรรมชุมชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานตามภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

ออกจาก Shadow

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

นภัสสร.jpg

      ผู้อำนวยการ       กองสวัสดิการสังคม

นางสาวนภัสสร ยะอนันต์

061 352 0709

สุรชัย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นายสุรชัย  ภูดอนโพธิ์

%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%

นักสังคมสงเคราะห์

นางสุกัญญา มากะนัต

%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%

นักพัฒนาชุมชน

นางเติมพร ศิลปกุล

may สวัสดิการ.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวหทัยชนก  จายโจง

bottom of page