Acerca de

Cover_สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม_Edit.jpg
กองสาธารณสุข.png

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานโภชนาการและอาหารปลอดภัย

งานคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมและป้องกันโรค งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและ

งานทันตกรรมสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ออกจาก Shadow

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นายรังสรรค์ ขว้างแป้น

085 867 9085

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางธิดาพร  ศิรโรจน์สถิต

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

---------ว่าง-------------

จ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฐวดี วงศ์ณริสิทธิ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายปฐมพงษ์ ยะพง่า

จ้างเหมาบริการ

นางสาวเบญจมาศ ศรีวิชัย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญทวี สุโรจน์

จ้างเหมาบริการ

นางสาวนิลวรรณ ต๊ะสุยะ

จ้างเหมาบริการ

นายบุญทวี คำกวง

จ้างเหมาบริการ

นายวิรุต ยะคำป้อ

จ้างเหมาบริการ

นายอภิชาติ  คำปันศรี

จ้างเหมาบริการ

นายประเสริฐ มณีวรรณ

จ้างเหมาบริการ

นายพรเทพ ศรีวิชัย

จ้างเหมาบริการ

นายอภิชัย พรหมพฤกษ์

จ้างเหมาบริการ

นายพงษ์ศักดิ์ มโนพฤกษ์

จ้างเหมาบริการ

นายมิต แรกนา

จ้างเหมาบริการ

นายเกรียงไกร กันวิไล