Logo เทศบ้านบ้านแป้น.png

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านแป้น

 

โครงสร้างผู้บริหารตามโครงสร้าง

นายกเทศมนตรี

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ

097 931 6690

รองนายกเทศมนตรี

นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว

081 595 5156

รองนายกเทศมนตรี

นายรังสรรค์ ยะสง่า

094 639 3499

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสนิท สุริยะธง

081 020 3610

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางเสาวภาคย์ ปันสุพฤกษ์

093 271 0938

 

โครงสร้างสมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล

นายประดิษฐ์ เมืองลือ

รองประธานสภาเทศบาล

นายคำรณ จายโจง

เลขานุการสภาเทศบาล

นางสาวอุไร สมอุทัย

เขตเลือกตั้งที่ 1

นายณรงค์ เชื้อเย็น

นางสาวอุไร สมอุทัย

นายจิรพงค์ อุประโจง

นางจันทร์แสง จิตอารี

นายคำรณ จายโจง

นายวสุพล มูลเทพ

เขตเลือกตั้งที่ 2

นายประดิษฐ์ เมืองลือ

นางพรรณรัตน์ อุประโจง

นางพรพิมล สุใจโรจน์

นายภาคิน หล้าเมือง

นายถนอม ญาณะโรจน์

นายสงัด เขียวธง

 

หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดเทศบาล

นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์ 089 835 1417

รองปลัดเทศบาล

นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร

086 758 4159

รองปลัดเทศบาล

นางสุภาวัตร  ศิริบูรณ์

087 184 7778

หัวหน้าสำนักปลัด

นายเอรวัตร สังกาพินธุ์

087 176 3706

ผอ.กองคลัง

นางรัตน์ติยา  พงษ์วิทยานุกฤต 089 835 4056

ผอ.กองช่าง

นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ 079 923 8508

ผอ.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นายรังสรรค์  ขว้างแป้น

085 867 9085

ผอ.กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

นายไกรยศ คำมูล

062 031 5557

ผอ.กองการศึกษา

นางสาวกัญชริญา อครเดชกัณฑ์ 091 307 5039

รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางสาวนภัสสร ยะอนันต์

061 352 0709