Artboard%202%20copy%202_edited.png

E-Services

บริการอิเล็คทรอนิกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบหลักสามประการของ e-services ได้แก่ ผู้ให้บริการผู้รับบริการและช่องทางการให้บริการ ตัวอย่างเช่นที่เกี่ยวข้องกับ e-service สาธารณะหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้บริการและประชาชนรวมถึงธุรกิจเป็นผู้รับบริการ

silhouette-two-electrical-engineers-stan
แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

ไฟฟ้าขัดข้องโปรดแจ้ง

 
broom-cart-cleaning-leaves-ground_re.jpg

คำร้องขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้

กลุ่มปลูกต้นไม้

แบบคำร้องขอรับบริการ