top of page

Acerca de

Circular Library
กองการศึกษา.png

กองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล งานส่งเสริมกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ งานธุรการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน 

White Background

โครงสร้างกองการศึกษา

DSC_4088.JPG

 รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษา

นางพิมพ์นารา  ภูวดลรุ่งเรือง

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น

091-8512105

Artboard 3.png

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

----------ว่าง--------------

Artboard 3 copy.png

นักวิชาการศึกษา

-------ว่าง-------

อัมพรรณ.jpg

จ้างหมาบริการ

นางอัมพรรณ  ญาณโรจน์

ศุภลักษณ์.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางศุภลักษณ์ กองปาง

ฐิติมา.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวฐิติมา  สมอุทัย

สถานศึกษาในสังกัด

พิมพ์นารา

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพิมพ์นารา  ภูวดลรุ่งเรือง

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น

091-8512105

ปัญญาผล.jpg

ครู

ว่าที่ร้อยตรีปัญญาพล ใยดี

ปรีชาดา.jpg

ครู

นางสาวปรียาดา จิตรวรัณญู

ชัชวรรณ.jpg

ครู

นางชัชวรรณ ธนะเวช

ศิริวรรณ.jpg

ครู

นางสาวศิริวรรณ อยู่ศรี

วัชราพร.jpg

ครู

นางวัชราพร ชัยสวัสดิ์

4พิมลมาศ.jpg

พนักงานจ้าง

นางสาวพิมลมาศ ใจธรรม

7ยงยุทธ.jpg

พนักงานจ้างทั่วไป

นายยงยุทธ  หิรัญรัตน์

8ครูณัฐพร_edited.jpg

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐพร ซอนสุข

สโรบล_edited.jpg

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสโรบล  ต๊ะซิ

9ธิติยา_edited.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวธิติยา  คำภิคำ

กัญญารัตน์ ใจมอง_edited.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวกัญญารัตน์ ใจทอ

10อรสุธี_edited.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางอรสุธี  อุประโจง

นางสาวเสาวณีย์ อำไพบุษบา (น้ำ)_edited.jp

จ้างเหมาบริการ

นางสาวเสาวณีย์ อำไพบุษบา 

11ผกาภรณ์_edited.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวผกาภรณ์  ลังกาพยอม

รัชนี_edited.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวรัชนี  อุประโจง

ณรงค์_edited.jpg

จ้างเหมาบริการ

นายณรงค์  เวียงลอ

bottom of page