สำนักงานปลัด.jpg

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนงานและโครงการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว ประชาชน งานรักษาความสงบและกิจการสภา

และงานอื่น ๆ โดยแบ่งส่วนราชการภายใน 

 
White Background

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล

เอรวัตร.jpg

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายเอรวัตร ลังกาพินธุ์

089 176 3706

%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป

เจริญชุ่มพระวงศ์.jpg

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายเจริญ ชุ่มพระวงศ์

นันทกา-เครือซุง-สำนักปลัด_re.jpg

นักจัดการงานทั่วไป

นางนันทกา เครือซุง

อธิชา-นิติกร_re.jpg

นิติกร

นางสาวอธิชา แก้วพิงค์

ซิง_edited.jpg

นักทรัพยากรบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีคมสัน มูลเทพ

พันจ่าเอกวิโรจน์.jpg

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

พันจ่าเอกวิโรจน์ คล้ายทอง

%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%

นักวิชาการเกษตร

นางฉัตรภรณ์   คำแสน

Artboard 3.png

นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร

นายเกียรติ เกรียงศักดิ์พิชิต

อมรรัตน์-อูปเวียง-สำนักปลัด_re.jpg

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอมรรัตน์ อูปเวียง

Artboard 3.png

พนักงานขับรถยนต์

นายเทียนชัย จายโจง

ปิยพงษ์-ป้องกัน_re.jpg

พนักงานจ้างทั่วไป

นายปิยพงษ์  มูลศรี

%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2587%25E0%25B8

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพงษ์ศักดิ์ อุประโจง

386556_edited_edited.jpg

พนักงานจ้างทั่วไป

นายประเสริฐ  มณัวรรณ

ชนัญญา (2).jpg

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวชนัญญา คงสมัย

ฝนทอง.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางฝนทอง ฟูวิโรจน์

อ่อนจันทร์.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางอ่อนจันทร์  มาละโรจน์

อัมพรรณ.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางอัมพรรณ ญาณะโรจน์

ไอซ์ สป_edited.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวสุปรียา  นันต๊ะกาศ

S__33873924_edited_edited_edited.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวประทุมพร ศรีธง

DSC_5297_edited.jpg

จ้างเหมาบริการ

นายศุภเชษฐ์  บัวผัน

บุษบา.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวบุษบา หมื่นวิวัฒน์

จักรินทร์.jpg

จ้างเหมาบริการ

นายจักรินทร์  คำพรหม

ยิว_edited.jpg

จ้างเหมาบริการ

นายกฤษฎา  ตาอ้าย

สมบัติ-ป้องกัน_re.jpg

จ้างเหมาบริการ

นายสมบัติ  สุริยะ

สถาพร.jpg

จ้างเหมาบริการ

นายสถาพร จามพฤกษ์

พิริยะพล_re.jpg

จ้างเหมาบริการ

นายพิริยะพล กองอะรินทร์

copter_edited_edited.jpg

จ้างเหมาบริการ

นายอัษฎาวุธ  เป็งปาง

Artboard 3.png

จ้างเหมาบริการ

นายไกรฤกษ์  พรมมินทร์

ป้องกันใหม่.jpg

จ้างเหมาบริการ

นายสันติ  เมืองชุม