สำนักงานปลัด.jpg

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนงานและโครงการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว ประชาชน งานรักษาความสงบและกิจการสภา

และงานอื่น ๆ โดยแบ่งส่วนราชการภายใน 

 
White Background

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล

เอรวัตร.jpg

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายเอรวัตร ลังกาพินธุ์

089 176 3706

%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป

เจริญชุ่มพระวงศ์.jpg

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายเจริญ ชุ่มพระวงศ์

ประจวบ.jpg

พนักงานขับรถยนต์

นายประจวบ ทุนกาศ

Artboard 3.png

พนักงานขับรถยนต์

นายเทียนชัย จายโจง