top of page
business-people-sending-documents-table_
Artboard%25202%2520copy%25202_edited_edi

ร้องเรียนเรื่องการทุจริต

รับเรื่องของทุกหน่วยงาน

เทศบาลตำบลบ้านแป้น เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ดังนั้น จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ขึ้นภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมและประชากรในพื้นที่ตำบลบ้านแป้น

โดยมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น จัดให้มี การบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ขอบคุณสำหรับข้อมูล! ข้อมูลถือเป็นความลับ

สถิติการใช้บริการ 2566

ร้องเรียน  ร้องทุกข์ ทั่วไป: แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ
bottom of page