top of page

เทศบาลตำบลบ้านแป้น

เทศบาลตำบลบ้านแป้น แต่เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลบ้านแป้น”

โดยได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 3 มกราคม 2523

และได้รับการยกฐานะมาเป็น เทศบาลตำบลบ้านแป้น ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาล

เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 116 ตอนที่ 9 ก.

ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

About: About
panorama-landscape-young-green-rice-fiel
Artboard 2 copy.png
เทศบาลบ้านแป้น
ตราสัญลักษณ์เทศบาล และความหมาย

1. ต้นตาลสองต้นหมายถึงต้นตาลซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากในเขตเทศบาลตําบลบ้านแป้น

2. ทุ่งนาและต้นข้าว หมายถึงอาชีพส่วนใหญ่ของราษฎรในเขตเทศบาล

3. ลวดลายของหมวกสาน (ดวงตรา) หมายถึง อาชีพการทําหมวกสาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน ที่ทํารายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นอย่างมากในปัจุบัน

data=T5uN6xYkI7NYIMUNiUj-fiP4g-lvVH9d1GI

อาณาเขตและที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น  เลขที่  123  หมู่ที่  2  บ้านขว้าง   ตำบลหนองหนาม    อำเภอเมืองลำพูน   จังหวัดลำพูน   อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดลำพูน  ไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข  106  (ถนนลำพูน – ป่าซาง)   แยกเข้าทางหลวงหมายเลข  1033  (ถนนท่าจักร – แม่ทา) ประมาณ  8  กิโลเมตร

 

ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นมีพื้นที่  12.2  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ 2  ตำบล 

คือ   ตำบลบ้านแป้น จำนวน 5 หมู่บ้าน และตำบลหนองหนาม  จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย


หมู่ที่  1 บ้านบ่อโจง                  ตำบลหนองหนาม

หมู่ที่  2 บ้านขว้าง                     ตำบลหนองหนาม

หมู่ที่  3 บ้านถ้ำหนองหนาม      ตำบลหนองหนาม

หมู่ที่  8 บ้านรั้ว – บ้านทุ่ง          ตำบลหนองหนาม

หมู่ที่  3 บ้านหนองเต่า              ตำบลบ้านแป้น

หมู่ที่  5 บ้านบูชา                      ตำบลบ้านแป้น

หมู่ที่  6 บ้านแป้น                      ตำบลบ้านแป้น

หมู่ที่  7 บ้านเส้ง                        ตำบลบ้านแป้น

หมู่ที่  8 บ้านม่วงต้นผึ้ง              ตำบลบ้านแป้น

แผนที่แสดงอาณาเขตหมู่บ้าน
แผนที่ทต.บ้านแป้น.png

ประชากรในเขตเทศบาลตําบลบ้านแป้น

มีจํานวนทั้งสิ้น

6,256 คน

Artboard 3

2,979 ครัวเรือน

ชาย 2,898 คน

หญิง 3,358 คน

หมายเหตุ : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลบ้านแป้น ณ เดือนกันยายน 2566

สถานศึกษา

เทศบาลตําบลบ้านเป็นมีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จํานวน 6 แห่ง

Artboard

ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ มีบางส่วนนับถือ ศาสนาคริสต์ งานประเพณีหรืองานพิธีกรรมทางศาสนา จะมีการจัดงานประเพณีขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมให้สืบต่อไป ในเขตเทศบาลมี วัด จํานวน 9 แห่ง และมีโบสถ์คริสตจักร จํานวน 2 แห่ง

 

การสาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองหนามและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านป่าซางน้อย มี เจ้าหน้าที่ 8 คน อสม. จํานวน 168 คน ในการบริการด้านรักษาพยาบาลรวางแผนครอบครัว การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล มีสถานพยาบาลและคลินิก จํานวน 1 แห่ง เพื่อรองรับและให้บริการด้านการ รักษาพยาบาล

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ทุกชนิด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทํา นา รองลงมา คือ ลําไยมะม่วง และพืชผักต่างๆ น้ําที่ใช้ในการเพาะปลูกส่วนใหญ่ใช้น้ําฝน น้ําจากในลําน้ําแม่กวง และลําน้ําแม่ทา ในช่วงฤดูฝน สําหรับฤดูแล้งจะใช้น้ําจากบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

Artboard 1

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลตําบลบ้านปั้น สภาพอากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อน มีฝนตกหนักบ้างในช่วงฤดูฝน และอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม สิ้นสุดเดือนมิถุนายน และมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สิ้นสุดเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในช่วงเดือนกันยายน - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ จะมีอากาศหนาวสุดในเดือนธันวาคม

 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ลักษณะชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านแป้น จะมีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นเฉพาะบริเวณตลาดและสองข้างทาง หลวงแผ่นดินสาย 1033 (ถนนท่าจักร - แม่ทา) บ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวและเป็นตึกชั้นเดียวหรือ สองชั้นรอบ ๆ บริเวณ ที่อยู่อาศัยจะปลูกไม้ยืนต้นและมีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กภายในครัวเรือน เช่น การทําอิฐ บล็อก ซีเมนต์บล็อก ท่อตั้ง โต๊ะเก้าอีหินอ่อน ทําหมวก และประกอบอาชีพทํานา ทําสวน และค้าขาย

รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนในยขตเทศบาล คือ รายได้จากการประกอบอาชีพทําหมวก ทําอิฐ ซีเมนต์บล็อก และอุตสาหกรรมในครัวเรือนคือหมวกจากไม้ไผ่จากใบลานซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สําคัญนําไปจําหน่ายทั่วประเทศ ตลอดจน รายได้จากการค้าขาย, เทศบาลตําบลบ้านเป็น มีเนื้อที่ 12.2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,625 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 2,562 ไร่ ที่ นา 3,880 ไร่ ที่สวน 1,183 ไร่

bottom of page