top of page

Acerca de

กองแผน.png

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการ ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

White Background

โครงสร้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ไกรยศ.jpg

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายไกรยศ คำมูล

062 031 5557

มธุรา.JPG

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

นางมธุรา  ทะจู

อรนุช-นักวิเคราะห์-รีทัช_re.jpg

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรนุช กันทะธง

Artboard 3 copy.png

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

---------ว่าง--------

bottom of page