top of page
3.png

แผนการดำเนินงาน

4.png
4.png

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ประจำปี รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

 

bottom of page