Acerca de

Circular Library
กองการศึกษา.png

กองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล งานส่งเสริมกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ งานธุรการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน 

White Background

โครงสร้างกองการศึกษา

 ผอ.กองการศึกษา

นางสาวกัญชริญา อครเดชกัณฑ์

091 307 5039

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

----------ว่าง--------------

นักสันทนาการ

นายธีรยุทธ ไทยกรรณ์

นักวิชาการศึกษา

--------ว่าง-----------

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเสาวนีย์ กมลสิทธิ์

จ้างเหมาบริการ

นางศุภลักษณ์ กองปาง

สถานศึกษาในสังกัด

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายคเณศ   เทพสุวรรณ

........................

พนักงานจ้าง

นางสาวพิมลมาศ ใจธรรม

จ้างเหมาบริการ

นางสาวพิมพิกา หลีกเลี่ยง

พนักงานจ้าง

นายสราวุธ  หิรัญรัตน์

จ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฐพร ซอนสุข

พนักงานจ้าง

นายยงยุทธ  หิรัญรัตน์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอังกาบ ปิยะศักดิ์ภาคกุล

จ้างเหมาบริการ

นางสาวสโรบล ต๊ะชิ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภาพร วังคำ