top of page

Acerca de

Circular Library
กองการศึกษา.png

กองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล งานส่งเสริมกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ งานธุรการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน 

White Background

โครงสร้างกองการศึกษา

DSC_4088.JPG

 รก.ผอ.กองการศึกษา

นางพิมพ์นารา  ภูวดลรุ่งเรือง

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น

091-8512105

Artboard 3.png

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

----------ว่าง--------------

Artboard 3.png

นักสันทนาการ

-----------ว่าง---------

S__283222020.jpg

นักวิชาการศึกษา

นางจันทร์จิรา  คำพวง

อัมพรรณ.jpg

จ้างหมาบริการ

นางอัมพรรณ  ญาณโรจน์

ศุภลักษณ์.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางศุภลักษณ์ กองปาง

ฐิติมา.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวฐิติมา  สมอุทัย

สถานศึกษาในสังกัด

ผอ_edited.jpg

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณิชาวีร์  สว่างพนาพันธุ์

........................

ปัญญาผล.jpg

ครู

ว่าที่ร้อยตรีปัญญาพล ใยดี

ปรีชาดา.jpg

ครู

นางสาวปรียาดา จิตรวรัณญู

ชัชวรรณ.jpg

ครู

นางชัชวรรณ ธนะเวช

ศิริวรรณ.jpg

ครู

นางสาวศิริวรรณ อยู่ศรี

วัชราพร.jpg

ครู

นางวัชราพร ชัยสวัสดิ์

4พิมลมาศ.jpg

พนักงานจ้าง

นางสาวพิมลมาศ ใจธรรม

8ครูณัฐพร.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฐพร ซอนสุข

12บุญยนุช.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวบุญยนุช  กมลธง

5ครูอังกาบ.jpg

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอังกาบ ปิยะศักดิ์ภาคกุล

9ธิติยา.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวธิติยา  คำภิคำ

13พัฒนา.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวพัฒนา  รัตนพงศ์

6ครูประภาพร_edited.jpg

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภาพร วังคำ

10อรสุธี.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางอรสุธี  อุประโจง

ณรงค์_edited.jpg

จ้างเหมาบริการ

นายณรงค์  เวียงลอ

7ยงยุทธ.jpg

พนักงานจ้างทั่วไป

นายยงยุทธ  หิรัญรัตน์

11ผกาภรณ์.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวผกาภรณ์  ลังกาพยอม

bottom of page