top of page

Acerca de

Circular Library
กองการศึกษา.png

กองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล งานส่งเสริมกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ งานธุรการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน 

White Background

โครงสร้างกองการศึกษา

DSC_4088.JPG

 รก.ผอ.กองการศึกษา

นางพิมพ์นารา  ภูวดลรุ่งเรือง

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น

091-8512105

Artboard 3.png

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

----------ว่าง--------------

Artboard 3.png

นักสันทนาการ

-----------ว่าง---------

Artboard 3 copy.png

นักวิชาการศึกษา

นางจันทร์จิรา  คำพวง

อัมพรรณ.jpg

จ้างหมาบริการ

นางอัมพรรณ  ญาณโรจน์

ศุภลักษณ์.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางศุภลักษณ์ กองปาง

สถานศึกษาในสังกัด

ผอ_edited.jpg

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณิชาวีร์  สว่างพนาพันธุ์

........................

DSC05965_edited.jpg

พนักงานจ้าง

นางสาวพิมลมาศ ใจธรรม

Artboard 3 copy.png

จ้างเหมาบริการ

นางสาวฐิติมา  สมอุทัย

DSC_1744.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวผกาภรณ์  ลังกาพยอม

อังกาบ.jpg

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอังกาบ ปิยะศักดิ์ภาคกุล

DSC05946.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฐพร ซอนสุข

Artboard 3 copy.png

จ้างเหมาบริการ

นางสาวพัฒนา  รัตนพงศ์

ครู1.jpg

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภาพร วังคำ

DSC_1740.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางสาวธิติยา  คำภิคำ

Artboard 3.png

พนักงานจ้างทั่วไป

นายยงยุทธ  หิรัญรัตน์

DSC_1743.jpg

จ้างเหมาบริการ

นางอรสุธี  อุประโจง

bottom of page