จัดซื้อ จัดจ้าง

งานประกาศประกวดราคางานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบาลบ้านแป้นและตำบลหนองหาน
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วโปรดอ่านข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนทำธุรกรรมใดๆ

ในการประกวดาราคางาน 

ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง

แผนจัดหาพัสดุประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564  (ฉบับที่  2)

แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ฉบับที่ 1)