จัดซื้อ จัดจ้าง

งานประกาศประกวดราคางานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบาลบ้านแป้นและตำบลหนองหนาม
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วโปรดอ่านข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนทำธุรกรรมใดๆ

ในการประกวดาราคางาน 

ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คลส. ในเขต  จำนวน  2  โครงการ

ประกวดราคาจ้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านม่วง      หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

จ้างก่อสร้างก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

จำนวน  2  โครงการ