top of page
Untitled design.png

จัดซื้อ จัดจ้าง

งานประกาศประกวดราคางานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบาลบ้านแป้นและตำบลหนองหนาม
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วโปรดอ่านข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนทำธุรกรรมใดๆ

ในการประกวดาราคางาน 

ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่จอดรถผู้พิการและผู้ที่มาติดต่อราชการเทศบาลตำบล

บ้านแป้น หมู่ที่ 2 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คลส. ในเขต  จำนวน  2  โครงการ

ประกวดราคาจ้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านม่วง      หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารสุขศาลา เทศบาลตำบลบ้านแป้น หมู่ที่ 2 ต.หนองหนาม

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง