top of page
ท้องฟ้า

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(ONE STOP SERVICE : OSS)

เทศบาลตำบลบ้านแป้น

 123 หมู่ 2 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน 51000 

หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 573641 ต่อ 70

หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 573641 ต่อ 22

งานป้องกัน  หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 573302

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

งานพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 573641 ต่อ 12

กองสวัสดิการสังคม            หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 573641 ต่อ 40

กองการศึกษา                    หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 573641 ต่อ 60

bottom of page