top of page
ค้นหา

นายกฯมนัสน์ แถลงนโยบายก่อนเริ่มทำงาน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี นายมนัสน์ หม่องต๊ะ ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยมีนโยบายทั้งหมด 9 ด้าน อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ ด้านการพัฒนาสังคมฯ ด้านการเมืองการบริหารฯ ด้านสาธารณสุขฯ ด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริการประชาชนและด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี


ซึ่งนโยบายทั้ง 9 ด้านนี้ เน้นการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลบ้านแป้นเป็นที่ตั้ง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ....

ดู 75 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page