top of page
ค้นหา

ประชาสัมพันธ์ การประเมิน IIT และ EIT

อัปเดตเมื่อ 20 ม.ค.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐและยังเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดังกล่าว ผู้ประเมินแบบวัดคือ บุคลากรภายในหน่วยงานและแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ซึ่งผู้ประเมินแบบวัดคือ บุคคลภายนอกหน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอรับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ

เทศบาลตำบลบ้านแป้น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน สามารถเข้ามาประเมนตามแบบวัดได้ สามารถเริ่มประเมิน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/ue466b

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/ue466b
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page