top of page
วิ่งในสวนสาธารณะ

สถานที่ออกกำลังกาย/ลานกีฬา

       เทศบาลตำบลบ้านแป้น  มีลานกีฬา และสนามกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬา หรือใช้ในการออกกำลัง เพื่อประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

           ชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นมีที่ออกกำลัง ด้วยนะ!

    บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ต.บ้านแป้น
มีลานกีฬากลางแจ้งและลานเครื่องเล่น 

    บ้านบูชา หมู่ที่ 5 ต.บ้านแป้น
มีลานกีฬากลางแจ้งและลานเครื่องเล่น 

    บ้านแป้น หมู่ที่ 6 ต.บ้านแป้น
มีลานกีฬากลางแจ้งและลานเครื่องเล่น 

    บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแป้น
มีลานกีฬากลางแจ้งและลานเครื่องเล่น 

    บ้านม่วง ต้นผึ้ง  หมู่ที่ 8 ต.บ้านแป้น
มีลานกีฬากลางแจ้งและลานเครื่องเล่น 

    บ้านบ่อโจง หมู่ที่1 ต.หนองหนาม
มีลานกีฬากลางแจ้งและลานเครื่องเล่น 

    บ้านขว้าง หมู่ที่ 2 ต.หนองหนาม
มีลานกีฬากลางแจ้งและลานเครื่องเล่น 

    บ้านถ้ำ-หนองหนาม หมู่ที่ 3 ต.หนองหนาม
มีลานกีฬากลางแจ้งและลานเครื่องเล่น 

    บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ 8 ต.หนองหนาม
มีลานกีฬากลางแจ้งและลานเครื่องเล่น 

bottom of page