top of page

Acerca de

เทศกาลดนตรีบ
723dopa3.png

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการ ปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง สายการบังคับบัญชา

ออกจาก Shadow

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

รุ่งสุดา_edited.jpg

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวรุ่งสุดา สมมิตร

bottom of page