สมุดบันทึกสีสันสดใส

คู่มือสำหรับประชาชน

  • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในเทศบาล

  • ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการตามอำนาจหน้าที่/ภารกิจ

  • สถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-เม.ย.63)

  • ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (ภาษีบำรุงท้องที่)

  • ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)

  • ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น(ภาษีป้าย)

  • ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  • ประกาศเทศบาล เรื่องยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน

  • ระเบียบการยืมอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น