top of page
Sale Branding

ภาษีป้าย

 ภาษีที่จัดเก็บจากป้าย แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบ การค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือ โฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะ แสดงหรือโฆษณาไว้ที่ วัตถุใด ๆ
ด้วยอักษรภาพหรือ เครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่น

ใครบ้างที่ต้องชำระภาษีป้าย

เจ้าของป้าย หรือผู้ ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของ ป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือ ว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินป้ายนั้น ติดตั้ง หรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

bottom of page