อาคารเทศบาลตำบลบ้านแป้น

เทศบาลตำบลบ้านแป้น

"ยินดีให้บริการ"

 
นายกเทศบาลบ้านแป้น 2564

นายมนัสน์  หม่องต๊ะ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

วิสัยทัศน์

“เทศบาลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม นำการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ

สู่คุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน”

 
 
 
เชิญชวนประชาชน
service_03.jpg
Logo เทศบ้านบ้านแป้น_G.png

บริการประชาชน

เป็นข้อมูล  เอกสารต่างๆสำหรับประชาชน  ได้แก่  แบบคำร้อง คำขอ  ,ร้องทุกข์  ร้องเรียนทั่วไป  ,ร้องเรียนเรื่องการทุจริต ,ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง , บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆได้  

 

ส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านแป้น

ผลงานของเรา

ผลงานที่ผ่านมาของเรา"เทศบาลตำบลบ้านแป้น" ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ที่เราได้ตั้งปณิธานในการทำงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  พัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ก้าวทันกับความเจริญของประเทศไทย 

ภายใต้วิสัยทัศน์ " ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมพัฒนา " เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน

ร่วมผลงานทั้งหมด
Artboard-2-100.jpg

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน

8 ห้องเรียน (แบบฐานแผ่)

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 5,357,578 บาท

โดยทางเทศบาลได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาวินวิศวกรรม

งบประมาณการก่อสร้าง 5,255,000 บาท ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 8 ห้องเรียน

Untitled-1.jpg

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

มีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย

ตอกเสาเข็ม ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น

ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 45 เมตร สูง 8.40 เมตร

ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7,909,500 บาท

โดยทางเทศบาลได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) ซึ่งผู้รับจ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำพูนสมลักษณ์ก่อสร้าง และการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-2562-OK.jpg

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา รางระบายน้ำ ฯลฯ  เป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื่นฐานสำหรับประชาชน รวมถึงการวางผังเมืองแหล่งชุมชน ในอนาคต เทศบาลจึงมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก รวมถีงงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นก็ให้ความสำคัญกับโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานทั้งสิ้น ซึ้งในแต่ละปีงบประมาณ ประชาชนยังคงต้องการให้เทศบาลดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพิื้นฐานมากกว่าการพัฬนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ

P25.jpg

แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตําบลบ้านแป้น

มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบและราบลุ่มแม่น้ำ คือ ลําน้ำแม่กวง และลําน้ำแม่ทา โดยแม่น้ำสายดังกล่าวไหลผ่านบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแป้น ซึ่งราษฎรบ้านหนองเต่าและหมู่บ้านใกล้เคียงใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค และพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านแป้น เป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้าน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ผลงานจากการทำงานเพื่อประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ

พระปกเกล้า62

รางวัลพระปกเกล้า

ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า

สถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนพอเพียง

เกียรติบัตร สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ที่ผ่านการประเมิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559-2560

749094

องค์กรดีเด่น

องค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากกระทรวงสาธารณสุข