top of page
ค้นหา

กองสาธารณสุขฯ ทต.บ้านแป้น ขอความร่วมมือ โรงงานซีเมนต์บล็อก กรณีเกิดเหตุรําคาญ

อัปเดตเมื่อ 7 พ.ค. 2564

ให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไปนายรังสรรค์ ขว้างแป้น ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เทศบาล ตําบลบ้านแป้น ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานซีเมนต์บล็อกในเขตพื้นที่เทศบาล ตําบลบ้านแป้น จํานวน 17 แห่ง ให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป


เนื่องจากได้รับแจ้งเหตุจาก ประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากเสียงดังรบกวน โดยอาศัยออํานาจตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 5 มาตรา 25 เกี่ยวกับกรณีมีเหตุรําคาญ โดยขอความร่วมมือทุกโรงงานให้ปฏิบัติตามคําส่ังของเทศบาลตําบลบ้านแป้น ที่ 110/2564 เรื่องการแก้ไขและระงับเหตุรําคาญ สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หากฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง

มีความผิดตามมาตรา 74 แห่ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน สองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับภาพ /ข่าว งานบริการข้อมลู ข่าวสาร กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลบ้านแป้น

ดู 44 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page