top of page
ค้นหา

ปธ.สภาวัฒนธรรมลําพูนบรรยายให้ความรู้ สว.วัฒนธรรมท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตําบลบ้านแป้น

นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาล และ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยสมาชิก

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลบ้าน แป้น (อุ๋ยม๋วนใจ๋) รับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมท่องถิ่น กับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเชิญนาย พงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูนบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุท้ัง 9 หมู่บ้านตามโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลบ้าน แป้น (อุ๋ยม๋วนใจ๋) ครั้งที่ 3 ประจําปีงบประมาณ 2564ภาพ /ข่าว งานบริการข้อมลู ข่าวสาร กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลบ้านแป้น

ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page