top of page
Untitled design.png

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านแป้น

แผนการตรวจสอบ(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ ​

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ​

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ ​

bottom of page