top of page
ค้นหา

21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ


วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยร่วมกันประดับกระถามดอกไม้ ต้นไม้ บริเวณราวสะพานท่าจัก จนถึงสะพานเหมืองก้อม เพื่อให้เกิดความสวยงาม ประทับใจแก่ผู้สัญจรเส้นทางถนนแม่ทา-ท่าจักร ซึ่งอยู่เขตรับผิดชอบของเทศบาล พร้อมทั้งสนองนโยบายจังหวัดลำพูน ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ในการพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ให้สวยงาม น่ามอง

ซึ่งวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กําหนด ให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน บํารุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จย่า ที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทย โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติ และต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดําเนินการระดมความเห็นจากบุคคลทั่วไป เพื่อกําหนดชื่อที่เหมาะสมสําหรับวันดังกล่าว โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ” ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2533 เป็นต้นมา เนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟู ความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ ในการนี้พระองค์ทรงให้ความสําคัญของการบํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสําคัญ และน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูกดู 36 ครั้ง1 ความคิดเห็น