top of page
ค้นหา

โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ พ.ศ.2566 ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียง

อัปเดตเมื่อ 27 มิ.ย. 2566

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 / เวลา 09.00 น.

นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียง นายอุทิศ กันทะอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ และฟื้นฟูภาคเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 .....

_______________________

ภาพ/ข่าวสาร

งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านแป้น

โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page