top of page
ค้นหา

โครงการ "บ้านแป้น สมาร์ท ซิตี้ เมืองอัจฉริยะน่าอยู่" ประจำปี 2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 / เวลา 10.00 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น มอบหมายให้นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "บ้านแป้น สมาร์ท ซิตี้ เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ประจำปี 2566 " ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ๆ ขึ้น โดยมี คุณกฤษณะ ระกา หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการของหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมการให้บริหารประชาชนในรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดิจิทัลในอนาคต โดยดำเนินโครงการ วันที่ 11- 12 กรกฎาคม 2566 ........

_______________________ ภาพ/ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page