top of page
ค้นหา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ตำบลบ้านแป้น

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 / เวลา 10.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น มอบหมายให้ นายรังสรรค์ ยะสง่า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน(ชรบ.) ตำบลบ้านแป้น โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมโครงการฯ

ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติดร่วมกันทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการสกัดกั้นการลำเลียง เฝ้าระวัง และแจ้งข่าวสารข้อมูลของผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีองค์ความรู้ทั้งในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้มอบหมายให้ นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้แทนมอบ น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว .....

_______________________ ภาพ/ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page