ค้นหา

โครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน BP For AEC ประจำปี 2564


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน BP For AEC ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดของสินค้าเกษตรไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น และส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยจัดอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรที่สนใจในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ทั้งนี้ได้เชิญ ดร.นิกร ยาอินตา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร เจ้าของบริษัทนิกรเทคโนการเกษตรจำกัด มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านม่วง ต้นผึ้ง หมู่ 8 ต.บ้านแป้น


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น