top of page
ค้นหา

โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ และเวทีประชาคม ประจำปี 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ อาคารโรงเรียนวัดบ้านขว้าง หมู่ที่ 2 ต.หนองหนาม นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ลงพื้นที่บ้านขว้าง ตามโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ และเวทีประชาคม ประจำปี 2565 เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) รวมถึงเพื่อให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เพิ่มช่องการให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับผู้นำชุมชนและประชาชน

ทั้งนี้มีประชาชนบ้านขว้างจำนวนมาก ได้ให้ความสนใจ เข้าร่วมนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ อาทิ ถนน ไฟฟ้า รางระบายน้ำ ปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น ซึ่งผลการจัดอันดับปัญหาที่จะบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล และจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 เป็นอันดับแรก ได้แก่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนางวาสนา อันดับที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณ ซอย 8 ถึง ซอย 6


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page