top of page
ค้นหา

โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ และเวทีประชาคม ประจำปี 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าวัดบ่อโจง หมู่ที่ 1 ต.หนองหนาม นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ลงพื้นที่บ้านบ่อโจง ตามโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ และเวทีประชาคม ประจำปี 2565 เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) รวมถึงเพื่อให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เพิ่มช่องการให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับผู้นำชุมชนและประชาชน

ทั้งนี้มีประชาชนบ้านบ่อโจงจำนวนมาก ได้ให้ความสนใจ เข้าร่วมนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ อาทิ ถนน ไฟฟ้า รางระบายน้ำ ปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น ซึ่งผลการจัดอันดับปัญหาที่จะบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล และจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 เป็นอันดับแรก ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน อันดับที่ 2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหลังวัด ซอย 11


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Komentar

Dinilai 0 dari 5 bintang.
Belum ada penilaian

Tambahkan penilaian
bottom of page