top of page
ค้นหา

โครงการอบรมเพิ่มทักษะงบประมาณประจำปี 2564
วัน​​ที่​ 9 มิถุนายน​ 2564 เวลา 13.30 น. ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะทางด้านงบประมาณ ประจำปี 2564 โดยเชิญ ส.ต.อ.นพพร ใจพิมพ์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย


ระเบียบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีทางงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

(ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านแป้น)ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page