top of page
ค้นหา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)

อัปเดตเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

วันที่ 8 กันยายน 2566 / เวลา 09.00 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้มอบหมายให้นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรี ร.ต.วิทยา อุปละ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางพิมพ์นารา ภูวดลรุ่งเรือง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้นเข้าศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)​ ณ สวนอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพร เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น การสำรวจทำพิกัด ทำรหัสประจำต้นไม้ ศึกษาเก็บตัวอย่าง เพื่อทำทะเบียนฐานข้อมูลในพื้นที่ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาไว้ในพื้นที่ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป ...

_______________________ ภาพ/ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page