top of page
ค้นหา

โครงการส่งเสริมการจัดการชุมชนเข้มแข็งด้วย 4 ประสาน สู่การจัดการตำบลสุขภาวะ ประจำปี 2564


วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุจราจร ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการชุมชนเข้มแข็งด้วย 4ประสาน สู่การจัดการตำบลสุขภาวะ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างวินัยจราจร ลดจำนวนอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นผู้ขับขี่ และผู้ร่วมทางทางที่ดี ด้วยกฎวินัยจราจรสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่ และคนซ้อนท้าย

โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย

100 เปอร์เซ็นต์ เริ่มจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น ไปตามเส้นทางต่างๆในหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ภายใต้ความร่วมมือของสถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าซางน้อย ,รพ.สต. บ้านหนองหนาม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และแกนนำชุมชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวดู 28 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page