top of page
ค้นหา

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 / เวลา 13.30 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแป้น พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ร่วมช่วยกันคัดแยกขยะรีไซเคิลที่เตรียมดำเนินกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล เนื่องในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลมาจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ รถเข็น เตียงนอน เครื่องผลิดออกซิเจน ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องใช้ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น

โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ้านแป้น ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จะดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น .........

ทางเทศบาลฯ ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือบริจาคขยะรีไซเคิล มา ณ ที่นี้

_______________________ ภาพ/ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page