top of page
ค้นหา

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เน้นคุณธรรม ความโปร่งใส

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ได้แก่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และต่อยอดนวัตกรรมให้สอดคล้องตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีและยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และนำหลักคุณธรรม ความโปร่งใสมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล. หัวหน้าส่วนราชการ. ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ ร่วมระดมความคิดเห็น และรับฟังความรู้ ประสบการณ์การทำงาน การบริหารจัดการที่ดี จากนางสาวศิริกัลยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และนางปิยนันท์ ราชธานี หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ เทศบาลนครเชียงใหม่ วิทยากรที่มาให้ความรู้ ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่..
.

ดู 42 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות

דירוג של 0 מתוך 5 כוכבים
אין עדיין דירוגים

הוספת דירוג
bottom of page