top of page
ค้นหา

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชน ประจำปี 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 / เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มีวัตถุประสงค์ให้แกนนำสุขภาพชุมชน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกันระหว่างแกนนำสุขภาพชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ นำไปสู่การทำงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีของประชาชน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหนาม/ป่าซางน้อย ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. และแกนนำสุขภาพชุมชน โดยมี นายพัฒฑณา อินทะชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มาบรรยายให้ความรู้ด้านการทำงานแบบบูรณาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน ........

_______________________ ภาพ/ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page