top of page
ค้นหา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำพูน

อัปเดตเมื่อ 20 ก.ย. 2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 / เวลา 09.00 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้มอบหมายให้นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรี นายรังสรรค์ ขว้างแป้น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวนภัสสร ยะอนันต์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ภายใต้การดำเนินงานแบบบูรณาการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และศูนย์สานสายใยห่วงใยกัน อำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ นอกจากนี้ได้มีการมอบเงินอุดหนุนคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 13 ราย ได้แก่ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ,เงินกู้ประกอบอาชีพของคนพิการ,เงินกู้ประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลไกชุมชนในการจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 6 ราย และการบรรยายเรื่องสถานการณ์ สิทธิ สวัสดิการ แนวทางช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นต้น ...

_______________________ ข่าว... งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page