top of page
ค้นหา

โครงการพัฒนาศักยภาพประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ให้มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อองค์กร ทำงานเป็นทีม และบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส มีการบรรยายธรรมะ หัวข้อคุณธรรม ความโปร่งใส สู่การทำงานบริการที่เป็นเลิศ โดย พระครูปลัดสิริมงคล ถิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดทาสบเมย เป็นองค์บรรยายธรรมะ

นอกจากนี้ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่นายประจวบ ทุนกาศ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละและเอาใจใส่ต่อหน้าที่เป็นอย่าง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรครู เทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความยินดี ณ หอประชุมศาลาประชาคม และห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page