top of page
ค้นหา

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567 / เวลา 09.00 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2567 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการในชุมชน ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างผู้พิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้ง หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 20 คน ประกอบไปด้วย ผู้พิการ คนดูแลผู้พิการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวอรศิริ ศิริสุทธา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหนาม เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

 เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ   053-573-302 หรือ 096-9255176

 ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302 ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page