top of page
ค้นหา

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านสวนพรพนา ฮิลล์ รีสอร์ท ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 50 ท่าน ประกอบด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยมีพระมหาอเนก จันทโชโต หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน และ อาจารย์พงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม มุมมองและวิสัยทัศน์ที่ดีต่อองค์กร การให้บริการที่ดี หลักการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใสในการทำงาน


ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น

โทร 053-573641 ต่อ 50
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page