top of page
ค้นหา

โครงการบ้านแป้นใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ประจำปี 2566

วันที่​ 15 กันยายน​ 2566​ / เวลา​ 09.00​ น.

ณ​ จังเกิ้ล​ เดอ​ คาเฟ่​ บ้านถวาย​ อำเภอหางดง​ จังหวัดเชียงใหม่   นายมนัสน์​ หม่องต๊ะ​ นายก​เทศมนตรี​ตำบลบ้านแป้น​ เป็นประธานในพิธีเปิด​โครงการบ้านแป้นใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2566​ ดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง สร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต จากการปลูกฝั่งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

โดยการอบรมและกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่...


------------------------------------------------------------ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page