top of page
ค้นหา

โครงการบ้านแป้นร่วมใจ ขจัดภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการตระหนักถึงภัยจาก ยาเสพติด เฝ้าระวัง มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและ เจ้าหน้าที่ฯ พร้อมด้วยเยาวชนจากโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ร่วมกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด และกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ห่างไกล ปลอดภัย จากยาเสพติด เป็นการตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง พร้อมกันนี้ได้มีการแสดงจากชมรม To Be Number 1 ของนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ห่างไกล ปลอดภัยจากยาเสพติด .........

_______________________ ภาพ/ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page