top of page
ค้นหา

โครงการชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. ณ อาคารโรงเรียนบ้านม่วง หมู่ที่ 8 ต.บ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายรังสรรค์ ขว้างแป้น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการขยะลดโรค โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเสริมสร้างพลังประชาชน และชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ ตามโครงการชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2565 ภายใต้การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6 ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รูปแบบโมเดล รพ.สต. โดยมีแกนนำชุมชน ประชาชนของบ้านม่วง เข้าร่วมนำเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ


ดู 101 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page