top of page
ค้นหา

โครงการจิตอาสา ประจำปี 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 / เวลา 09.00 น.

นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ คณะบริหาร รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่สาธารณะ ตามโครงการ จิตอาสา ประจำปี 2566 ณ บริเวณถนนซอยชำนาญพัฒนา บ้านขว้าง และบริเวณรอบสระน้ำ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ตลอดจนบำรุงรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ .......

_______________________ ภาพ/ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page