top of page
ค้นหา

โครงการจัดจ้างงานคนพิการในชุมชน ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการจัดจ้างงานคนพิการในชุมชน ประจำปี 2565 ตามที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับสถานประกอบการ ได้ดำเนินการจัดจ้างงานคนพิการในชุมชน ประจำปี 2565 โดยเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้รับคนพิการเข้าทำงาน แทนนายจ้างหรือสถานประกอบการ ตามกฏหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 33 จำนวน จำนวน 10 รายและ มาตรา 35 จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 12 ราย โดยมี นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น นางสาวนภัสสร ยะอนันต์ รักษาการผอ.สวัสดิการสังคม และพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page