top of page
ค้นหา

โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 / เวลา 09.00 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแป้น นำโดย นายรังสรรค์ ขว้างแป้น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนทุกครัวเรือนที่ให้ความร่วมมือนการบริจาคขยะรีไซเคิล ณ ครัวเรือนและจุดรวบรวมขยะศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตามโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ้านแป้น ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จะได้ดำเนินกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลมาจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ รถเข็น เตียงนอน เครื่องผลิตออกซิเจน ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องใช้ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ......

_______________________ ภาพ/ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page