top of page
ค้นหา

โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567 / เวลา 08.30 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นางรำพรรณ นาคจู ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าซางน้อย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกันลงพื้นที่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้น โดยให้การต้อนรับ นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 1 ราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พระครู ปิยสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดแม่สารป่าแดด อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 85,000 บาท

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ เป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ใหม่ จำนวน 1 หลัง มี 2 ห้องนอน ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวที่มีฐานะยากลำบากและเป็นคนดีของสังคม อีกทั้ง ยังก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองขึ้นในพื้นที่ดังที่เห็นได้จากการสนับสนุนแบบบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การช่วยเหลือในการก่อสร้าง จนสำเร็จลุร่วง ดังนั้น จึงได้จัดพิธีมอบบ้านดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ให้สามารถอยู่อาศัย ดำรงชีวิต ได้อย่างมีความสุขต่อไป ...

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ  053-573-302 หรือ 096-9255176 

ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302 ฉุกเฉิน 1669

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.th
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page