top of page
ค้นหา

แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 / เวลา 09.00 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตลอดจนผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนบ้านหนองหนาม ได้ให้การต้อนรับ ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูน พร้อมคณะสมาชิกของสมาคมฯ และร่วมกิจกรรมเสวนาโครงการ สำรวจเวียงควก ข่วงชุมแก้ว ณ บริเวณบ้านถ้ำ หนองหนาม เขตรับผิดชอบรอยต่อ ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น และ อบต.หนองหนาม เพื่อศึกษาข้อมูลทางโบราณคดี นำมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูน โดยลงพื้นที่บริเวณวัดหนองหนาม วัดร้างผ้าขาว และซากโบราณสถานอื่นๆ โดยดร.เพ็ญสุภา ได้กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเปิดประเด็นประวัติความเป็นมาของเวียงควก ที่ได้มีการอ้างอิงมาจากโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งได้มาจากวัดหนองหนาม ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน นั่นคือ ศิลาจารึกวัดข่วงชุมแก้ว ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย และพระพุทธรูป พระเจ้าทองทิพย์ที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดพระธาตุหริภุญชัย ทำให้เกิดความสนใจ อยากจะศึกษาข้อมูลทางโบราณคดี และคาดว่าสถานที่ดังกล่าวอาจจะมีความเชื่อมโยงกับพระนางจามเทวี และเมืองหริภุญไชยในอดีต ภายหลังจากนี้จะได้นำข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน และผู้รู้ในชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูนต่อไป ......

_______________________ ภาพ/ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page