top of page
ค้นหา

แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ปี 2566

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 66 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ได้แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี 2566 ว่า มีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน ทั้งสิ้น 8,323 หน่วยงาน โดยเริ่มเข้าสู่กระบวนการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดการประเมินในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ภายใต้การกำกับดูแลมาตรฐานการประเมินและความถูกต้องน่าเชื่อถือทางวิชาการ โดยการประเมิน ITA เป็นการดำเนินการผ่านเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่ “แบบวัด IIT” “แบบวัด EIT” “แบบวัด OIT”

ซึ่งการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้รับ 92.14 คะแนน (ผ่าน)

******************

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านแป้น

โทร 053-573641 ต่อ 50NACC ITA66
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 5.41MB


ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ได้รับ 0 เต็ม 5 ดาว
ยังไม่มีการให้คะแนน

ให้คะแนน
bottom of page